Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสงบ สาลี

ปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ 081-7904331

นายอิสระพงษ์ แพงไธสงค์

รองปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ 095-9659549

นางอรชร หมั่นนางรอง

รองปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ 089-7203875

 


 

สำนักปลัดเทศบาล

นายนเรนทร์ คณานิตย์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ 081-4701062

 


 

ฝ่ายปกครอง

นายเชวงศักดิ์ พุฒพันธ์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

โทรศัพท์ 087-955-0264

 


 

ฝ่ายอำนวยการ

นางรดาชา ผาสิมมา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์ 085-419970

 


 

กองคลัง

นางชฎาพร ทะกอง

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 084-4726415

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวกฤติกา แก้วคํา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

โทรศัพท์ 065-941-9465

 


 

กองช่าง

นายประเสริฐ เขียนเดช

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 081-2666233

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายธีราวุธ บุญแข็ง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

โทรศัพท์ 087-7505586

 


 

กองการศึกษา

นายไพโรจน์ ทองพุ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ 086-2601987

หัวหน้าฝ่าย

นางพนาทิพย์ ชำนาญวงศ์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ 085-0278582

 


 

กองสวัสดิการสังคม

นางสุกฤตตา ปากหวาน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ 086-6528184

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

นางสาวกนกวรรณ สวัสดิไชย

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ 082-965-6647

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

นายพีรพัฒน์ เกษเจริญคุณ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์ 081-790-4955

 


 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายจตุพงศ์ พรมแก้ว

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 086-865-2347

หัวหน้าฝ่าย

สิบเอก ไชยยันต์ บริสุทธิ์

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

โทรศัพท์ 088-3535456

 


 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางจริญญา นวลอินทร์

ผู้อำนวยการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทรศัพท์ 085-6733248

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวกัณติยา ดวงแก้ว

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

โทรศัพท์ 087-9574480

นางสาวกัญฑิมา ชุมสิงห์

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

โทรศัพท์ 084-8972739

 


 

กองการเจ้าหน้าที่

นางอรอนงค์ บูชาพันธ์

ผู้อำนวนการกองการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ 093-961-6822

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวชุติกาญจน์ ลินเดล

หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากําลัง

โทรศัพท์ 086-251-5511

นางจารุวรรณ เจริญศรี

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

โทรศัพท์ 081-954-8915

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ