Hot News :
กองคลัง

นางชฎาพร ทะกอง

ผู้อำนวยการกองคลัง

 


 

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวกฤติกา แก้วคํา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวสุภาพร พันธ์เพ็ง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางณฐพร สามารถ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวกุลนิศ พากเพียร

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวทัศพร หาพันนา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวจิตราวดี แข่งขัน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาววราลักษณ์ รัตนโสภา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวศิริวรรณ มลาวรรณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวเจมจิรา แข่งขัน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 


 

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวธมลพรรณ พลจันทร์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 


 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

นางสาวจารุวรรณ จันทร์อ่อน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาววริศรา โกมลศรี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางปราณี แสนทอง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)

 


 

งานธุรการ

นางสาวสุภัทรา ยืดยาว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ