Hot News :

ข่าวกิจกรรม

•ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น•

1.ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่

•ตำแหน่งประเภทวิชาการ•

2.ตำแหน่ง ครู เอกปฐมวัย สังกัดกองการศึกษา ดังนี้

2.1ตำแหน่ง ครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านด้ามพร้า

2.2ตำแหน่ง ครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านด้ามพร้า

2.3ตำแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามใหญ่

สนใจทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้นายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และนางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลขามใหญ่ ร่วมทำบุญต่อยอดกฐิน และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๖ ณ สำนักสงฆ์พัฒนวิธาน บ้านนาดูนน้อย หมู่ที่ ๑๖ และวัดป่าศรีโชคเมือง บ้านโชคเมือง หมู่ที่ ๒๒ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีงานบุญกฐินสามัคคีของชาติและท้องถิ่นคงให้คงอยู่สืบไป

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้นายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ (ประธานในพิธีเปิดโครงการ) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลขามใหญ่ ณ สวนเอกพลฟาร์ม หมู่ที่ 22 บ้านโชคเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลขามใหญ่และคณะครูสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ ชั้น 3 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่องการเก็บขนขยะมูลฝอยในวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวัดบ้านก้านเหลือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะด้วยวิธี ๕ ส) และ มหาเถรสมาคม จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลตำบลขามใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และโรงเรียน ณ วัดบ้านก้านเหลือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และนายปัญญา วงศ์เจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นำทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ ณ ซอยทุ่งสว่าง 4 บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยนายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลขามใหญ่ รวมไปถึง ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู,นักเรียนโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ และศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีงานทำบุญอายุวัฒนมงคล เจ้าอธิการวิวัฒน์ วิสุทฺโธ ๕๓ พรรษา ๓๓ น.ธ.เอก,พธ.บ.,ศษ.ม. เจ้าคณะตำบลขามใหญ่ เขต ๒ ณ วัดบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๙ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ (ประธานเปิดพิธี) พร้อมด้วยนายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ รวมไปถึงคณะครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหว้า และผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดนัดปฐมวัยพอเพียง ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหว้า ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นางสุกฤตา ปากหวาน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้ป่วยติดเตียง) พร้อมมอบของเครื่องใช้ และที่นอนคนป่วย จำนวน 5 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลปริ้นอุบลราชธานี โดยมีผู้ป่วยติดเตียงตามลำดับดังนี้

1. นายสุวรรณ ทุ่มโมง ที่อยู่ 28/1 บ้านขามลุ่ม หมู่ที่ 10

2. นางอ่อนจันทร์ ศรีทาพักตร์ ที่อยู่ 52 บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ 1

3. นายทองคำ นักผูก ที่อยู่ 22 บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ 1 (ไม่มอบที่นอน)

4. นางคำพันธ์ คำนารอด ที่อยู่ 16 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13

5. นายศรายุทธ พูลเพิ่ม ที่อยู่ 65 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13

6. นายบุญศรี อ่อนศรี ที่อยู่ 58 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และนายอิสระภาพ สีงาม ประธานสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ นำทีมบำรุงทาง (กองช่าง) ลงพื้นที่ขุดลอกคลองระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ถนนหนองไผ่ - หนองหว้า บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตร “หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน” นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร “หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน” ให้กับ 190 หน่วยงาน ทั้งในระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยมี รองศาสตราจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บรรยายพิเศษในหัวข้อ“การขับเคลื่อนการใช้งาน Traffy Fondue แก้ปัญหาระดับ เส้นเลือดฝอย กรุงเทพมหานคร” พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) นายวสันต์ ภัทรอธิคม ผู้อำนวยการหน่วยบริการนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมือง สวทช. ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มทราฟฟี่ ฟองดูว์ ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ขอชื่นชมและขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อประชาชน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นขุมพลังหลักด้านการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการวิจัยพัฒนาแพลตฟอร์มทราฟฟี่ ฟองดูว์ จนสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นเครื่องมือสำคัญให้กับหน่วยราชการต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง

“รัฐบาลจะใช้การบริหารในรูปแบบของการกระจายอำนาจ (ผู้ว่า CEO) เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานในแต่ละจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ กล่าวคือ จะมีการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดเพื่อสร้างโอกาสและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเป็นสำคัญ สนับสนุนการจัดการปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเด็ดขาด โดยรัฐบาลจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการมาเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส ขจัดช่องโหว่ในการทุจริต ลดค่าใช้จ่าย และปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น” รัฐมนตรีกระทรวง อว. กล่าว

ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. โดยหน่วยบริการนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมือง สวทช. ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม ‘ทราฟฟี่ ฟองดูว์’ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมือง และใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยรับเรื่องร้องเรียนปัญหาเมือง โดยมีการขยายผลการใช้งานไปทั่วประเทศ ปัจจุบันระบบฯ ได้รับแจ้งเรื่องแล้วมากกว่า 373,000 เรื่อง มีหน่วยงานรับแจ้งในระบบรวมมากกว่า 10,400 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย เทศบาล มากกว่า 1,300 หน่วยงาน และองค์การบริหารส่วนตำบล มากกว่า 1,800 หน่วยงาน ครอบคลุมการใช้งานทั่วประเทศ โดยมี 14 จังหวัด ที่เข้าร่วมใช้งานแล้วทุกหน่วยราชการ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, พะเยา, ลำพูน, ปราจีนบุรี, ภูเก็ต, เพชรบูรณ์, สมุทรปราการ, สระบุรี, เชียงใหม่, ลำปาง และสิงห์บุรี และอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อเข้าร่วมใช้งานทุกหน่วยราชการ อีก 3 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นนทบุรี และแม่ฮ่องสอน

“กิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มจากการที่ สวทช. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน โครงการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน ทราฟฟี่ ฟองดูว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาของประชาชน ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และยังเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาและขยายผลระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ต้องการให้เกิดการขยายผลการใช้งานระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) ให้ครอบคลุม ทุกหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน จึงถือเป็นอีกเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาบริการของรัฐ ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการในโลกยุคดิจิทัล”

รองศาสตราจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง ที่ สวทช. หน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. ได้มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ ฟองดูว์ เพื่อให้บริการประชาชน ซึ่งนับเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบราชการจากระบบท่อเป็นแพลตฟอร์ม ช่วยลดขั้นตอนการสั่งการและการดำเนินการแก้ไขปัญหา ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนไว้วางใจและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ณ ห้องแถลงข่าว อว. ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้ นายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ พนักงานครูเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชนในเขตพื้นที่ตำบลขามใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยร่วมกิจกรรมบุญทำตักบาตร และถังขยะเปียกลดโลกร้อนในวัด ณ วัดบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๙ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และนางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ รวมถึงนางวงเดือน สุนทร ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 นำทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ขุดลอกคลองแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ถนนเส้นหนองไผ่ - หนองยาง ณ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ (ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) และนางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีงานบุญฟังธัมมัสสวนะสามัคคี ๑๒ วัดรอบนอก ปีที่ ๕๐ ทั้งนี้ท่านนายกแอน กัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ได้ทำโรงทาน เพื่อแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ ณ วัดบ้านนาคำ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ รวมไปถึงคณะครูสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลขามใหญ่ และประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ ต้อนรับนายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "โชคเมืองโมเดล พัฒนา พึ่งพา พอเพียง" กิจกรรม "ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี" ณ แปลงนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านโชคเมืองหมู่ที่ 22 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมงานโชคเมืองโมเดล “พัฒนา พึ่งพา พอเพียง” ชม ช็อบ ชิม แชะ ไปพร้อมๆกันกับ นายกแอนกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 และพบกับศิลปินรับเชิญ ศรีจันทร์ วีสี ณ แปลงนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนอินทรีย์ บ้านโชคเมือง หมู่ที่ 22 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยนายปัญญา วงศ์เจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และนางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัดต้นไม้บริเวณวัดบ้านขามเทิง ณ บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ 1 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยนายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และนางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่ร่วมกับกองช่างเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมถนนทรุด ณ บ้านดอนแค หมู่ที่ 6 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยนางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ,นายจตุพงศ์ พรมแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้และมอบวัสดุสำหรับทำน้ำหมักชีวภาพ ตามโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 12 บ้านดอนยูง

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 23

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ