Hot News :

ข่าวกิจกรรม

    ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง ปิดบอร์ดประกาศประชาสัมพันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ,นายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และนางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ร่วมกับทีมบำรุงทาง กองช่าง ลงพื้นที่ปฎิบัติการซ่อมแซมถนนเพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลขามใหญ่ ดังนี้

- ลงยางมะตอย บ้านนาคำ หมู่ที่ 15

- เก็บเต็นท์ โรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4

- เก็บเต็นท์ บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ 10

- ซ่อมถนนทรุด หมู่บ้านปาริชาติ บ้านขามลุ่ม หมู่ที่ 10

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาน 01.00 น. ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่บ้านเลขที่ 65/1 บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 3 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้เข้าทำการระงับเหตุ ร่วมกับ เทศบาลตำบลอุบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด มูลนิธิจีตัมเกาะ โรงพยาบาลพริ๊นซ์อุบลราชธานี ใช้เวลาประมาน 2 ชั่วโมง จึงทำการระงับเหตุไว้ได้ ในเบื้องต้นบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1 หลัง ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหา และสำรวจจุดซ่อมแซมต่างๆ กับนายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และนายอิสระภาพ สีงาม ประธานสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ ดังนี้

- ไถเกลี่ยหินคลุกถนนที่เป็นหลุมชำรุด หน้าโพลารี่ บ้านดอนแค หมู่ที่ 6

- ตรวจโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านขามลุ่ม หมู่ที่ 10

- สำรวจถนนที่ชำรุดจากน้ำไหลเซาะไหล่ทาง บ่อเกลือ บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 3

- ลงดินไถเกลี่ยถนน บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 3

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 20.30 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้ นายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ (เป็นประธานในพิธีเปิด) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการ รวมไปถึงชาวตำบลขามใหญ่ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อ ก้านเหลือง เทศบาลตำบลขามใหญ่ คัพ 2023 ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2566 ณ สนามเซปักตะกร้อบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 3 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

“หนึ่งความคิดเห็นของท่านมีความหมาย” ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลโนนค้อ ทั้งในและนอกพื้นที่ รวมทั้งบริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ ที่เคยมาติดต่อราชการ หรือมารับ บริการใด ๆ ก็ตามกับเทศบาลตำบลขามใหญ่ ขอความกรุณาสละเวลาสักนิด ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค๊ด

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลขามใหญ่ นำโดย นายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานในการประชุม ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,8 และ 16 เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “หนองหนาด” เพื่อดำเนินการก่อสร้างลานจอดรถพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับรถบรรทุกขยะ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ และโครงการก่อสร้างระบบประปา (หนองหนาด) โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ๑. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลขามใหญ่ ๒. สมาชิกสภาเทศบาล ๓. พนักงานเทศบาล ๔. ผู้ใหญ่บ้าน และ ๕. ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,8 และ 16 จากการประชุมร่วมได้ผลสรุป คือ มติเห็นชอบให้ดำเนินเทศบาลได้มีโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตบริการให้มีการพัฒนาในทางที่เกิดประโยชน์ ตามที่เทศบาลเสนอมาเบื้องต้นนี้ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายกำหนด ซึ่งเทศบาลตำบลขามใหญ่จะนำผลสรุปที่ได้จากการประชุมไปวางแผนในการดำเนินโครงการต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีขามใหญ่ พร้อมด้วยนายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ รวมถึง กำนันตำบลขามใหญ่ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมต้อนรับคณะตรวจติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดทำถังขยะเปียก ในพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่

วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้ดำเนินกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลขามใหญ่ รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในเทศบาลตำบลขามใหญ่ มีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภออุบลราชธานี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เข้ามอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ปี 2565 ณ ศาลากลางบ้านดงคำอ้อ หมู่ที่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ร่วมรดน้ำขอพร นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีกำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิชาชีพที่บริการ ได้แก่ การทำขนมไทย การปักเย็บกระเป๋าจากเศษผ้า การทำสบู่ การทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพื่อเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ณ โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 นายกแอน กัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสำรวจถนนภายในหมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 และบ้านโชคเมือง หมู่ที่ 22 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 นายกแอน กัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสำรวจถนนภายในหมู่บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 7 และบ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยนายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมตรี นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี นายอิสระภาพ สีงาม ประธานสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสามัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนด้านต่างๆ ในพื้นที่ตำบลขามใหญ่และประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ ร่วมพิธีฉลองโล่รางวัล พัดเกียรติยศ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข วัดต้นแบบสร้างมาตรฐานดีเยี่ยม ระดับหนตะวันออก ณ วัดบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๙ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้ นายไพโรจน์ ทองพุ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำทีมงานนักการสังกัดกองการศึกษา เข้าดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลขามใหญ่ รวมถึงผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เยาวชนและคนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หลักสูตร “การทำพานบายศรี และขันหมากเบ็ง” ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่ (ศพอส.) หมู่ที่ ๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

??กองสาธารณสุขฯ ขอเชิญบุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 7 มี.ค 2566 ( เวลา 08.30-12.00น.) ณ หอประชุมเลิศปัญญา รร.เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่

การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต

- นอนหลับพักผ่อน ไม่น้อยกว่า 5 ซม.

- ดื่นน้ำก่อนบริจาค 30 นาที ประมาณ 3-4 แก้ว

- งดสูบบุหรี่ก่อน-หลังบริจาค 1 ซม.

- รับประทานอาหารก่อนบริจาค เลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง

- งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ซม ก่อนบริจาค

ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ ภายใต้ "โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด" โดยการขับเคลื่อนความรู้ผ่านแคมเปญ "เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด" โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร จึงต้องการขับเคลื่อนความรู้ผ่านแคมเปญ “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” เพื่อส่งมอบไปให้แก่ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน สังคมและชุมชน เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์กับบุคคลใกล้ตัว จะสามารถเกิดความตระหนักถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนดและตัดสินใจไปพบแพทย์โดยเร็ว อันจะส่งผลให้สามารถรักษาภาวะคลอดก่อนกำหนดได้อย่างรวดเร็วต่อไป

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 20

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ