Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายกแอน กัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมและได้มอบรถเข็นให้กับผู้ป่วยพิการด้านการเคลื่อนไหว บ้านเลขที่ 152 หมู่ 15 บ้านนาคำ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายกแอน กัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงแผลกดทับและได้มอบที่นอนเป่าลม แพมเพิสและน้ำดื่มให้ผู้ป่วยด้านเคลื่อนไหว บ้านเลขที่ 714/17 หมู่ 23 บ้านวนารมย์ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 นายกแอน กัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกเคลื่อนที่รับบริการนอกสถานที่ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 3 และสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ณ วันบ้านนาอุดม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คนกิจกรรมประกอบด้วย

1. กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ การแปรรูปอาหารจากมะพร้าวอ่อน

2. กิจกรรม การฝึกอาชีพ การทำขนมถั่วแปป

3. กิจกรรมการฝึกอาชีพ การทำขนมเปียกปูนกะทิสด

4. การคักเลือกประธานนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 3

วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลขามใหญ่ รวมถึงผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เยาวชนและคนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หลักสูตร “การทำพานบายศรี และขันหมากเบ็ง” ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขามใหญ่ (ศพอส.) หมู่ที่ ๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมาย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลขามใหญ่ จัดโครงการเทศบาลตำบลขามใหญ่ใส่ใจสุขภาวะผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา จ. ศรีสะเกษ สถานที่ ประกอบด้วย

1.วัดไตรสามัคคี

2.ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

3. สวนทุเรียนบุญส่ง

รายงานการจัดกิจกรรม สำหรับกลุ่มเปราะบาง และสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลขามใหญ่

แบบรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ของแหล่งกำเนิดมลพิษในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปีประมาณ 2566

ฐานข้อมูลกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่

ขอประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ ภายใต้ "โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด" โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ต้องการขับเคลื่อนความรู้ผ่านแคมเปญ “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” เพื่อส่งมอบไปให้แก่ประชาชนทุกคน ตระหนักถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนดและตัดสินใจไปพบแพทย์โดยเร็ว

#ท้องปุ๊บ #ฝากปั๊บ #ลดความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด

โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ เทศบาลตำบลขามใหญ๋ จึงขอประชาสัมพันธ์ "สื่อชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด" รวมถึงการปฏิบัติตัวของแม่ การดูแลรักษาสุขภาพ การได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์และเพียงพอตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ ตลอดจนถึงเมื่อเกิดมาเป็นทารก เพื่อสร้างการรับรู้ การเข้าใจ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด และเพื่อลดอุบัติการณ์การคลอดก่อนกำหนด”

ขอประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ ภายใต้ "โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด" โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ต้องการขับเคลื่อนความรู้ผ่านแคมเปญ “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”

#ท้องปุ๊บ

#ฝากปั๊บ

#ลดความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยนางสุกฤตา ปากหวาน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลขามใหญ่ และอสม. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบของเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. นายสถิตย์ กวางทอง 174 บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12 อายุ 90 ปี

2. นางตุ้ม เวชสวัสดิ์ 49 บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12 อายุ 90 ปี

3. นางนิตยา บัวขาว 131/1 บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12 อายุ 92 ปี

4. นายผา ประทีปทอง 207 บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12 อายุ 90 ปี

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลขามใหญ่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเปิดอาคารเก็บพัสดุ(กองช่าง) และลานจอดรถยนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองหนาด บ้านหัวคำ หมู่ที่ 8 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ (ประธานในพิธี) ,นายปัญญา วงศ์เจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ,นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ,นายชัยยงค์ โคตะสิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยนายอิสระภาพ สีงาม ประธานสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ กีฬาเซปักตะกร้อ เทศบาลตำบลขามใหญ่คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์บ้านก้านเหลือง บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 3 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น เทศบาลตำบลขามใหญ่ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ หน่วยงานราชการและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ โดยมี นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ร่วมพิธี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยจัดพิมพ์เป็นภาพขนาด ๘.๒๕*๑๑.๗๕ นิ้ว เพื่อมอบให้แก่จังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานสถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆ ในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี และนางสุรางค์ ตาสี ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมคณะฯ ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติ บ้านด้ามพร้า และให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) รวมถึงมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย โดยมีนางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลขามใหญ่ ทั้ง 26 หมู่บ้าน ให้การต้อนรับเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางปฏิบัติของรัฐบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยนางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ทีมพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และอสม. ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมให้คำแนะนำในการทำกายภาพบำบัด การดูแลกิจวัตรประจำวัน เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น พร้อมส่งมอบผ้าอ้อม - แผ่นรองซับ ให้กับผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงดังกล่าว จำนวน 7 ราย ผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ ดังนี้

{1. นางวัน กิ่งวัน (87 ม.16)

{2. นางคำแปลง ชูวา (70 ม.16)

{3. นายวันชัย ศรีพรม (98 ม.16)

{4. นางบุญมี บุญศรี (58 ม.16)

{5. น.ส.หนู สีลา (231 ม.2)

{6. นางเขียน บุญคง (12 ม.2)

{7. นางเกลี้ยง บึงใส (212 ม.2)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยนางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ทีมพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และอสม. ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมให้คำแนะนำในการทำกายภาพบำบัด การดูแลกิจวัตรประจำวัน เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น พร้อมส่งมอบผ้าอ้อม - แผ่นรองซับ ให้กับผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงดังกล่าว จำนวน 7 ราย ผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ ดังนี้

1. นายทองคำ นักผูก ม.1

2. นางอ่อนสี บัวทอง 3/1 ม.10

3. นางปา เสือทอง 7 ม.10

4. นายวิวัฒ คคะนานต์ 23/1 ม.10

5. นายสมจิต ลาบลึก ม.20

6. ดต.จำรอง ศรีผุย ม.20

7. นางคำ แสงทอง ม. 20

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้ดำเนินกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีนางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลขามใหญ่ รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในเทศบาลตำบลขามใหญ่ มีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 25

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ