Hot News :

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเสี่ยเลียง-ห้วยสิม บ้านขามลุ่ม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567 18:39

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเสี่ยเลียง-ห้วยสิม บ้านขามลุ่ม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ราคากลาง ๑,๕๖๗,๐๓๕.๔๑ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามสิบห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา โดยยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลขามใหญ่ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ