Hot News :

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับรถขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันจันทร์, 04 กันยายน 2566 15:24

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับรถขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ราคางบประมาณ เป็นเงิน ๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๑,๒๕๒,๙๐๔.๗๕ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่น สองพันเก้าร้อยสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา โดยยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลขามใหญ่ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ