Hot News :

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอรุณเบิกฟ้า บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ ๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567 16:06

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอรุณเบิกฟ้า บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ ๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ราคากลาง ๕๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา โดยยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลขามใหญ่ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ