Hot News :

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลากลางบ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567 16:10

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลากลางบ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ราคากลาง ๗๘๓,๘๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา โดยยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลขามใหญ่ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ